THỜI GIAN QUÝ HƠN VÀNG

GÓC THƯ GIÃN

TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hồ Lam Hà)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  QĐ 27/2001/BGD Quy chế trường chuẩn QG

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Nghi Lộc
  Ngày gửi: 07h:15' 13-10-2009
  Dung lượng: 67.5 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  –––– Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 27/2001/QĐ-BGD&ĐT –––––––––––––––––––––––
  Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2001
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
  (Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
  Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học;
  Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trung học Phổ thông,
  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)”.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Vụ Trung học phổ thông có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế này.
  Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trung học Phổ thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  NGUYỄN MINH HIỂN

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ––––– Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  –––––––––––––––––––––––
  QUY CHẾ
  CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
  (Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
  Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 5 tháng 7 năm 2001
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy chế này quy định tiêu chuẩn, việc tổ chức xét và công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông (sau đay gọi chung là trường trung học) đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn từ năm 2001đến năm 2010.
  Điều 2. Xét công nhận
  1. Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, các trường trung học công lập, bán công, dân lập, tư thục đạt danh hiệu tiên tiến năm liền kề với năm đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được quyền tự đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn quốc gia.
  2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
  Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.
  Điều 3. Thời hạn công nhận
  Thời hạn công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.
  Trong thời hạn 5 năm, nếu trường đã đạt chuẩn quốc gia mắc những sai phạm về tiêu chuẩn thì tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm mà được xem xét để tiếp tục công nhận hoặc không công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
  Điều 4. Trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
  Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục-Đào tạo trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm lựa chọn, tập trung đầu tư xây dựng trương chuẩn quốc gia trên cơ sở những trường hiện có, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương về việc đầu tư xây dựng những trường học mới theo tiêu chuẩn quy định và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.
  Chương II TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
  Điều 5. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức nhà trường
  1. Lớp học
  a. Có đủ các khối lớp của cấp học
  b. Có nhiều nhất là 45 lớp
  c. Mỗi lớp có không quá 45 học sinh
  2. Tổ chuyên môn
  a. Hàng năm tập trung giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học.
  b. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trongnăm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo dài hạn.
  3. Tổ hành chính - quản trị
  a. Tổ hành chính - quản trị có
   
  Gửi ý kiến