THỜI GIAN QUÝ HƠN VÀNG

GÓC THƯ GIÃN

TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hồ Lam Hà)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Kiểm tra 1 tiết

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:14' 29-10-2018
  Dung lượng: 41.2 KB
  Số lượt tải: 228
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên:………………….…………………………BÀIKIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp: ……….MÔN: Tin học

  I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. Hãy chọn đáp án đúng nhất(3 điểm)
  Câu 1:Integer là kiểu dữ liệu?
  A. Số thực B. Số nguyên C. Xâu D. Kí tự
  Câu 2: Kiểu dữ liệu String có phạm vi giá trị là
  A. Một ký tự trong bảng chữ cái B. Xâu ký tự tối đa 522 ký tự
  C. Xâu ký tự tối đa 525 ký tự D. Xâu ký tự tối đa 255 ký tự
  Câu 3: Mod là phép toán gì?
  A. Chia lấy phần nguyên B. Chia lấy phần dư
  C. Phép nhân D. Phép chia
  Câu 4: Trong các tên dưới đây, tên nào là hợp lệ trong Pascal?
  A. Tam giac; b. 8A; c.End; d. Hinhvuong;
  Câu 5: Trong một chương trình, có bao nhiêu từ khóa để khai báo biến?
  A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
  Câu 6: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng
  A. Const x:real; B. Var 4hs: Integer C. Var Tb : real; D. Var R=30;
  Câu 7: Cách khai báo biến đúng trong ngôn ngữ pascal là :
  A. var tên biến: kiểu dữ liệu;
  B. var tên biến kiểu dữ liệu;
  C. var kiểu dữ liệu: tên biến;
  D. const tên biến= giá trị;
  Câu 8: Câu lệnh gán nào dưới đây trong Pascal làđúng :
  A. Tên biến= biểu thức; C. Tên biến:= biểu thức;
  B. biểu thức= Tên biến; D. biểu thức:=Tên biến;
  Câu 9: Để chạy chương trình Pascal ta sử dụng tổ hợp phím nào?
  A. Alt +F4 B. Ctrl+F9 C. Ctrl+Shift+F9 D. Shift+F3
  Câu 10 :Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây khai báo đúng?
  A. Var 3A: integer ; B. const Pi:=3.14 ;
  C. Var a,b : integer ; D. Var CV= real ;
  Câu 11 :Các phép toán sau đây phép toàn nào cho kết quả đúng
  17 div 2 =5 B. 17 div 2 = 8 C. 14 mod 5 =2 D. 14 mod 5 = 2.8
  Câu 12 : Trong một chương trình từ khoá program có tác dụng :
  A. Khai báo thư viện
  B. Khai báo biến
  C. Khai báo tên chương trình
  D. Dừng chương trình
  II. TỰ LUẬN (7 điểm)
  Câu 1: Em hãy cho biết các phần chính trong cấu trúc của chương trình? (1 điểm)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………………
  Câu 2:Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành biểu thức toán? (1 điểm)
  a. (a+b)*x – x/y ...........................................................................................................

  b. (a+b)*(a+b)*(a+b)(x-y) – a2/(y*y + 2) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Câu 3:Viết các biểu thức toán dưới đây với các ký hiệu trong Pascal: (2 điểm)
  a. 15(30+12) …….…………………………………..…………………………………
  b. ax2+bx+2c …………………………………………..………………………………
  c. (a+b)(c+d) - xy2 ………………………………………..……………………………..…
  d. …………………………………………………………………..…………….
  Câu 2: Chương trình sau được viết lộn xộn, hãy viết và sắp xếp lại theo thứ tự đúng.(3 điểm)
  Var a,b,c : Integer;
  Begin
  Write (‘Nhập số a’);
  Readln(b);
  c:= a+b;
  End.
  Program tong2so;
  Write (‘Nhập số b’);
  Readln(a);
  Clrscr;
  Readln;
  Uses crt;
  Writeln(‘Tổng của 2 số vừa nhập là : ’,c);
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  No_avatarf

  gcgjhg

   
  Gửi ý kiến